Μεταξωτές Ταινίες
Silk Tape

Μεταξωτές Ταινίες
Silk Tape

Η αυτοκόλλητη μεταξωτή ταινία χρησιμοποιείται στη σταθεροποίηση επιθεμάτων όλων των τύπων.

Η αυτοκόλλητη μεταξωτή ταινία χρησιμοποιείται στη σταθεροποίηση επιθεμάτων όλων των τύπων.